W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II”.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, rurociągów tłocznych oraz dwóch kompletnych sieciowych przepompowni ścieków. Odtworzenie nawierzchni jezdni i terenów zielonych po budowie kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej.

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 950 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap I”.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do odwodnienia budowanych w ramach zadania dróg, postawienie dodatkowych lamp oraz zabudowę rowu melioracyjnego na potrzeby poszerzenia pasa drogowego ulicy Rolniczej.

gmina_pepowo.jpg