W ramach IX edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 918 080,00 zł. Przewidywana całkowita wartość inwestycji wynosi 1.147.600,00 zł.

W ramach ośmej dycji Programu Inwestycji Strategicznych wsparcie otrzymały dwa wnioski złożone przez Gminę Pępowo. Pierwszy z nich dotyczy zadania pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo", kwota dofinanosowania wynosi 4 000 000,00 zł., drugi dotyczy zadnia pn. "Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III", kwota dofinanoswania wynosi 1 900 000,00 zł.

W drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabyktów Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 490 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie".

W ramach edycji 6 Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR Gmina Pępowo uzyskała dofinansowanie na inwestycje pn.: Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Pępowo wstępnej promesy w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji pn.: Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie.

W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II”.

W ramach inwestycji przewidziano m.in.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, rurociągów tłocznych oraz dwóch kompletnych sieciowych przepompowni ścieków. Odtworzenie nawierzchni jezdni i terenów zielonych po budowie kanalizacji sanitarnej oraz remont nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej.