W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Gminie Pępowo wstępnej promesy w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji pn.: Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie.

Uzyskanie ww. promesy stanowi podstawę do udzielenia przez Gminę Pępowo dotacji beneficjentowi zadania tj. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi w Pępowie. Wartość zadania oszacowano na 990 000,00 zł, z czego 970 200,00 zł stanowi dotacja.