W ramach ośmej dycji Programu Inwestycji Strategicznych wsparcie otrzymały dwa wnioski złożone przez Gminę Pępowo. Pierwszy z nich dotyczy zadania pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo", kwota dofinanosowania wynosi 4 000 000,00 zł., drugi dotyczy zadnia pn. "Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III", kwota dofinanoswania wynosi 1 900 000,00 zł.

W ramach "Przebudowy infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo" przwidziano m.in. przebudowę drogi nr P4953P w Babkowicach oraz budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Pępow. Natomiast w ramach drugiego zadania przewidziano budowę ulicy Konarzewskich.