unia_europejska1.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „ Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń”, mająca na celu odnowienie stawu wraz z zagospodarowaniem oraz wykonanie nasadzeń związanych z ochroną zasobów i kształtowaniem krajobrazu wiejskiego

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Przewidywany wynik operacji: odnowienie stawu w miejscowości Czeluścin wraz z zagospodarowaniem oraz wykonanie nowych nasadzeń.

W dniu 05.06.2023 r. została zawarta umowa na dofinansowanie odnowienia istniejącego stawu poprzez odmulenie i oczyszczenie dna stawu, renowacje istniejących skarp wraz z wymianą kiszki faszynowej, budowę zejścia technicznego dla potrzeb obsługi stawu, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń. Wysokość dofinansowania wynosi 93 408,00 zł. Ostateczna wysokość kosztów inwestycji będzie znana po wyborze wykonawcy.