Grupa nieFORMALNY Gostyń realizująca projekt „Wy-TWÓRCY w akcji” zaprasza na kolejne szkolenie którego tematem tym razem będzie PROWADZENIE WARSZTATÓW.W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się dlaczego warto prowadzić warsztaty oraz jak je zaplanować i wypromować.

Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie w terminie od 17 sierpnia 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (PGN_Pępowo.pdf)PGN_Pępowo.pdf
Pobierz plik (Uchwała PGN.pdf)Uchwała PGN.pdf

Przypominamy wszystkim Podatnikom o zbliżających się terminach płatności:


- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – termin płatności III raty do 15 września 2022r.

- podatku od środków transportowych – termin płatności II raty do 15 września 2022r.

Wszystkie zobowiązania można uregulować:

  • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Pępowo, biuro nr 16 (podatki)

  • na rachunek bankowy Gminy Pępowo PKO BP SA O/GOSTYŃ: 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

Informujemy również o możliwości korzystania z platformy komunikacyjnej E-URZĄD, za pośrednictwem której można m. in. sprawdzić stan konta podatkowego oraz dokonać płatności elektronicznie. Wejdź i zobacz https://eurzad.pepowo.pl/

Uwaga:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł.

Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wraz z pozostałymi Centrami z siedzibami w Kaliszu, Koninie, Pile i Poznaniu w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych subregionu leszczyńskiego do udziału w II Wielkopolskie Konkursie "Z Samorządem na Ty".

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Pępowo.

Ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia o burzach z gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że w 2022-09-09 19:00 do 2022-09-09 23:00 na obszarze województwa wielkopolskiego – powiatu gostyńskiego prognozuje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Grupa nieFORMALNY Gostyń realizująca projekt „Wy-TWÓRCY w akcji” zaprasza na szkolenie którego tematem będzie projektowanie stoisk rękodzielniczych.

Szansa na poznanie lokalnej i regionalnej kultury ludowej, zapoznanie się z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy na temat wielkopolskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego - temu służy wydarzenie „Wielkopolska Wieś Zaprasza”, które odbędzie się w sobotę, 10 września, w Gołaszynie. Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wójt Gminy Pępowo poddaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotu realizującego zadania z zakresu sportu oraz wysokości przyznanego dofinansowania na wsparcie realizacji tych zadań, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

             W dniu 2 września 2022 roku Wójt Gminy Pępowo rozpatrzył wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, działający na terenie gminy Pępowo, dotyczący dodatkowego dofinansowania działalności statutowej klubu.

            Zgodnie z §5 pkt 2. Uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia warunków i tryb finasowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo, w szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dofinansowania po upływie terminu ( do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy) lub w trakcie roku budżetowego, wniosek o dofinansowanie:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu w załączeniu przekazuje informacje w sprawie unieszkodliwiania martwych (śniętych) ryb wraz z wykazem zakładów sektora utylizacyjnego uprawnionych do przetworzenia metodą sterylizacji ciśnieniowej lub spalania.

Rozpoczęła się rekrutacja do IV edycji Akademii Menadżera Innowacji – programu szkoleniowo-doradczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która potrwa do 9 września br. Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji,  zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy.  Celem jest zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje.

Do AMI mogą przystępować przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się w październiku 2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://www.parp.gov.pl/ami

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (ulotka_AMI_2022 01.08.pdf)ulotka_AMI_2022 01.08.pdf

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach programu Firmy Jutra, w trakcie którego dowiesz się, o jakie elementy musisz zadbać na stronie mobilnej sklepu internetowego, aby zrobić dobre wrażenie na użytkowniku oraz jak korzystać z analityki, aby zacząć sprzedawać więcej.

Fundacja TechSoup Polska zaprasza lokalne organizacje pozarządowe do udziału w badaniach potrzeb cyfrowych dla społeczeństwa obywatelskiego. Z. Celem inicjatywy jest próba określenia, czego potrzebują organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby w pełni uczestniczyć w dzisiejszym cyfrowym świecie 

Informacja prasowa

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. O czternastkę nie trzeba wnioskować, bo to dodatkowe roczne świadczenie, ZUS będzie wypłacał z urzędu.

 Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudo usługi „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego.

Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów i rencistów w domach i nie proponują płatnych usług. Niestety ciągle zdarza się, że osoby podszywające się pod pracowników Zakładu, proponują szybkie załatwienie formalności. Okazją do oszustwa może być zbliżająca się wypłata czternastej emerytury – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Co do zasady, przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich oraz wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin, pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową bądź z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o wizycie. Nie pobierają również żadnych opłat i nie żądają żadnych gratyfikacji finansowych.

W tym roku czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS.

Prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego będą mieli emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie „na rękę” 1217,98 zł. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia,

a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września.

Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć  świadczeniobiorcy, których wysokość emerytury bądź renty nie jest wyższa niż 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę". Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

Ewa Szymankiewicz

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim 

Debiuty Biznesu 2022 to szósta edycja konkursu! Kolejny raz „młodzi” przedsiębiorcy z terenu powiatu gostyńskiego mają szansę na otrzymanie prestiżowego tytułu Debiutu Biznesu!

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoje firmy na terenie powiatu gostyńskiego w latach 2020 – 2021.

RAZ, DWA, TRZY…STROISZ TY!

Z dumą ogłaszamy start trzeciej edycji dożynkowej akcji KRAMP „Wieś jak malowana”!

Konkurs na najpiękniejszą polską wieś w okresie dożynek na stałe wpisał się w rolniczy krajobraz Polski.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. wnioski o dodatek węglowy można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie pok. nr 1 i 2     lub drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP  - ze strony internetowej Ośrodka Pomocy (www. gops-pepowo.gopsinfo.pl) należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie w formacie pdf wysłać go jako załącznik do pisma ogólnego (zarówno załącznik jak i pismo ogólne należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).

WAŻNE!!!

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5561831,Jak-zlozyc-wniosek-o-dodatek-weglowy-przez-ePUAP-Instrukcja.html

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (zawierającymi                co najmniej 85% węgla kamiennego), zgłoszone w Urzędzie Gminy Pępowo do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych. Wniosek o wypłatę w/w dodatku    składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy składać wypełnione wnioski, ponieważ przy dużej liczbie osób uprawnionych do dodatku węglowego, będą ograniczone możliwości wypełniania wniosku na miejscu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 65 575 89 99 oraz 65 575 89 89