Szanowni Państwo,
ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu.
Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków.
Bardzo proszę zatem o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie na terenie Państwa gminy lub miasta informacji o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.
Poniżej przesyłam adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych:
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzorubudowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3,  do wykorzystania w bieżącej działalności.
Będę wdzięczna za współpracę i Państwa zaangażowanie w tej sprawie.

Z poważaniem
Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Dorota Cabańska

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (S30C-923012607560.pdf)S30C-923012607560.pdf

W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej we wrześniu w 2020 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf
AGRI WEEK OSAKA
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. na targi: AGRI WEEK OSAKA, Osaka (Japonia), odbywające się w dniach 13 - 15 maja 2020 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł jutra”.

Ogłoszenie w sprawie suszy

W związku z występującym  niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych, Urząd Gminy Pępowo informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Pępowo. Wnioski można pobierać i składać w Urzędzie Gminy (pokój nr 19) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 - 13.

W załącznikach przedstawiono nowe zasady pomocy prawnej dla powiatu gostyńskiego

 

grzegorz matuszak 

Wójt Gminy - Grzegorz Matuszak

 

 grzegorz wabinski2

Zastępca Wójt Gminy - Grzegorz Wabiński

 

sekretarz kasia

                         

Sekretarz -Katarzyna Kmiecik-Rosa

 

 

Skarbnik - Kinga Klozińska-Antczak 

Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo - Urząd Gminy Pępowo

 

Klauzule dotyczące ochrony danych w Urzędzie Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych:
1) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

2) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

3) Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

DODATKOWA KLAUZULA W TRZECH JĘZYKACH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OBYWATELI Z UKRAINY

A) Klauzula UG_PL (JĘZYK POLSKI)

B) Klauzula UG_UKR (Język UKRAINSKI)

C) Klauzula UG_ROS (Język ROSYJSKI)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Wójt Gminy Pępowo z siedzibą w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: kTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora oraz wykonanie zobowiązań umownych.

 

4. Odbiorcą Pani/a danych mogą być organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe.

 

5. Dane mogą być przekazywane poza teren UE.

 

6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami prawa w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 

8. Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

9. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest warunkiem wynikającym z przepisów prawa lub zawartej umowy. W przypadku, jeżeli podanie danych osobowych jest dobrowolne, to konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie złożonego wniosku/pisma/korespondencji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania pisma.

 

10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA PRACOWNIKA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Wójt Gminy Pępowo z siedzibą w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres do 50 lat.

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie stosowane profilowanie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DANE Z MONITORINGU

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest Wójt Gminy Pępowo z siedzibą w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

 

Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 21 dni od nagrania.

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.