samorzad wojewodztwa godlo gminy

Gmina Pępowo w 2021 r. otrzymała pomoc finansową w formie dotacji
celowej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.:

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m

w obrębach geodezyjnych: Pępowo (działka ew. nr 22/2), Krzyżanki (działka ew. nr 87)

Dotację przyznano w wysokości 105 000, 00 zł

Łączny koszt inwestycji wyniósł 127 137,23 zł

Długość przebudowanych odcinków wynosi:

a) droga dojazdowa do gruntów rolnych w Pępowie - 0,32 km

b) droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzyżankach - 0,80 km

                                                                                                      Grzegorz Matuszak

                                                                                                   /-/ Wójt Gminy Pępowo