Nieprzerwanie trwają prace na oczyszczalni ścieków w Pępowie. Łagodna zima pozwoliła Wykonawcy na kontynuowanie robót. Obecny stan finansowego zaawansowania robót  wynosi ponad 50 %. Zgodnie z umową Wykonawca zakończy wszystkie roboty budowlane do 30.09.2020 r.

W okresie od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. zakończono następujące prace:

- betonowanie płyty fundamentowej stacji koagulatu, ścian i płyty dennej zagęszczacza osadu, ścian i płyt osadników wtórnych, ścian i płyty dennej odstojnika zagęszczacza osadu

- budowę sieci kanalizacyjnej zakładowej,

- budowę rurociągów ciał pływających,

- budowę rurociągu ścieków oczyszczonych,

- montaż komory pomiarowej wraz z armaturą odcinająco- pomiarową,

- montaż tras kablowych elektrycznych i AKPiA na istniejącym ZBR,

- montaż tras kablowych elektrycznych i AKPiA w hali stacji dmuchaw oraz hali sitopiaskownika głównego,

- zasypano i zagęszczono wykopy wokół zagęszczacza osadu, reaktora biologicznego i osadników wtórnych.

 

Ponadto dostarczono i zamontowano część urządzeń i wyposażenia, w tym kontenerowy pawilon sitopiaskownika stacji zlewczej, kontenerowy pawilon sitopiaskownika, główny kontenerowy pawilon stacji dmuchaw, rozdzielnię główną, dmuchawy i agregat prądotwórczy.

 

Wysokość poniesionych kosztów od początku budowy do końca lutego 2020 r. wynosi 5 635 319,72 zł.

 

Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Gmina Pępowo realizuje projekt pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0035/17 podpisaną w dniu 09.11.2018 r.

 

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w formie pożyczki zgodnie z umową nr 423/2019/Wn15/OW-ok-kp/P z dnia 23.09.2019 r.

 

  • 20191127_081843
  • 20191127_081951
  • 20191217_132410
  • 20191217_132528
  • 20191217_132721
  • 20191217_132736
  • EFRR_Samorzad_kolor-PL
  • logotyp-12
  • oczyszczalnia