Ponad pół roku temu rozpoczęto prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie. Po miesiącach wykonywania robót przygotowawczych, ziemnych i konstrukcyjnych widać już pierwsze efekty prac.  Zgodnie z umową Wykonawca zakończy wszystkie roboty budowlane do 30.09.2020 r.

Od początku realizacji inwestycji wykonano między innymi następujące rodzaje robót:
- usunięto kolizje rurociągów technologicznych wraz z ich przebudową,
- wykonano sieci wodociągowe, cieplne, kanalizacji ciśnieniowej ścieków surowych i gazowej,
- wykonano instalacje uziemiające płyt fundamentowych stacji dmuchaw, hali sitopiaskownika głównego, kanału stacji zlewczej z sitopiaskownikiem oraz płyty dennej punktu zlewnego dla wuko,
- wykonano montaż zbrojenia ścian wewnętrznych komory nitryfikacji, komory rozdziału i pompowni recyrkulacji osadu,
- wykonano montaż szalowania ścian wewnętrznych komory nitryfikacji, komory rozdziału i pompowni recyrkulacji osadu,
- wykonano betonowanie ścian komory nitryfikacji, komory rozdziału i pompowni recyrkulacji osadu,
- wykonano montaż zbrojenia ścian punktu zlewnego dla wuko wraz z betonowaniem ścian,
- rozpoczęto prace związane z montażem zbrojenia i szalowaniem ścian i płyt dennych osadników wtórnych,
- wykonano izolacje przeciwwilgociowe pionowych płyt fundamentowych stacji dmuchaw, hali sitopiaskownika głównego, kanału stacji zlewczej z sitopiaskownikiem oraz punktu zlewnego dla wuko,
- ułożono część sieci kablowych międzyobiektowych elektrycznych i AKPiA.

Gmina Pępowo poniosła również pierwsze wydatki związane z prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokości 2 636 104,54 zł. Stan zaawansowania robót wynosi obecnie ok. 30 %

Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. Gmina Pępowo realizuje projekt pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0035/17 podpisaną w dniu 09.11.2018 r.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w formie pożyczki zgodnie z umową nr 423/2019/Wn15/OW-ok-kp/P z dnia 23.09.2019 r.

  • 20190612_080834
  • 20190628_115024
  • 20190705_121755
  • 20190712_153016
  • 20190723_125709
  • 20190725_130048
  • DJI_0147
  • DJI_0149
  • DJI_0153
  • DJI_0154