Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020

W dniu 03.04.2019 r. Wójt Gminy Pępowo – Grzegorz Matuszak zawarł umowę z firmą Komplet Inwest sp. z o.o. Sp.k., ul. Małorolnych 24, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowaną przez Grzegorza Prażanowskiego, na zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”. W ramach zamówienia nadzór inwestorski będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację ww. zadania w zakresie robót budowlanych, które obejmują w szczególności:

-        pompownię główną ścieków,

-        stację zlewną ścieków dowożonych z sitopiaskownikiem, z obiegiem awaryjnym, z odpływem do kanalizacji zakładowej i zbiorników zlewnych, zbiorniki zlewne oraz wodociąg W5 i W6,

-        punkt zlewny dla WUKO,

-        sitopiaskownik główny z obiegiem awaryjnym i rurociągiem tłocznym z pompowni głównej do pompowni pośredniej, wodociągiem i siecią cieplną,

-        pompownię pośrednią II stopnia,

-        istniejący blok biologiczny ( ZRB )-modernizowany,

-        komory nitryfikacji z komorą rozdziału, pompownią recyrkulacji zewnętrznej, osadniki wtórne,

-        stację koagulantu,

-        zagęszczacz osadu, rurociąg osadu zagęszczonego i rurociąg odcieków,

-        stację dmuchaw z rurociągiem powietrza,

-        sieci technologiczne międzyobiektowe i przebudowa istniejących sieci wod-kan i gaz,

-        drogi, place, chodniki i zagospodarowanie terenu,

-        roboty rozbiórkowe,

-        roboty zabezpieczające w istniejacym ZRB-wystąpią w przypadku postępującej korozji ścian stalowych,

-        instalacje elektryczne i automatyka,

-        rozruch, próbna eksploatacja.

 

Zamówienie należy wykonać do momentu upływu 30 dni liczonych od dnia zakończenia robót budowlanych objętych umową o wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na dzień 30.09.2020 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego wynosi 204 918,00 zł.

 

Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

 

Dofinansowanie wynosi:

Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków: 4 838 116,68 zł

Zadanie 2. Nadzór inwestorski: 145 143,50 zł