Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

W dniu 20.02.2019 r. Wójt Gminy Pępowo – Pan Grzegorz Matuszak zawarł umowę z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin reprezentowaną przez Panią Marię Jolantę Plutę, na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”, które w szczególności obejmuje:

 • Pompownię główną ścieków.
 • Stację zlewną ścieków dowożonych z sitopiaskownikiem, z obiegiem awaryjnym, z odpływem do kanalizacji zakładowej i zbiorników zlewnych, zbiorniki zlewne oraz wodociąg W5 i W6.
 • Punkt zlewny dla WUKO.
 • Sitopiaskownik główny z obiegiem awaryjnym i rurociągiem tłocznym z pompowni głównej do pompowni pośredniej, wodociągiem i siecią cieplną.
 • Pompownię pośrednią II stopnia.
 • Istniejący blok biologiczny ( ZRB )-modernizowany.
 • Komory nitryfikacji z komorą rozdziału, pompownią recyrkulacji zewnętrznej, osadniki wtórne.
 • Stację koagulantu.
 • Zagęszczacz osadu, rurociąg osadu zagęszczonego i rurociąg odcieków.
 • Stację dmuchaw z rurociągiem powietrza.
 • Sieci technologiczne międzyobiektowe i przebudowa istniejących sieci wod-kan i gaz.
 • Drogi, place, chodniki i zagospodarowanie terenu.
 • Roboty rozbiórkowe.
 • Roboty zabezpieczające w istniejacym ZRB-wystąpią w przypadku postępującej korozji ścian stalowych.
 • Instalacje elektryczne i automatyka.
 • Rozruch, próbna eksploatacja.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem ww. umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020 r., a wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi 10 965 450,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

Dofinansowanie wynosi:

Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków: 4 838 116,68 zł

Zadanie 2. Nadzór inwestorski: 145 143,50 zł

 • 1_oczyszczalnia
 • 2_oczyszalnia
 • 3_oczyszczalnia