Zakończyły się prace związane z renowacją zabytkowego wiatraka koźlaka w Pępowie wraz z urządzeniem przyległego terenu na stanicę rowerową. Wykonawcą robót był ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY-CIESIELSTWO Piotra Nadolnego z Grodziska w gm. Osieczna.

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 869 440, 80 zł.

Renowacja samego budynku młyna kosztowała 304 551,47 zł. Pozostałe koszty kształtowały się następująco:

budowa wiaty: 81 492,19
utwardzenia terenu: 237 761,63 zł
instalacje elektryczne wraz z monitoringiem: 141 981,73 zł
montaż małej architektury: 47 847,00 zł
nasadzenia: 55 806,78 zł.

Inwestycję sfinansowano ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (dofinansowanie w wysokości 310 305,00 zł) oraz budżetu Gminy Pępowo.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

a) renowację zabytkowego wiatraka: wymianę skorodowanej mącznicy i fragmentu sztembra, impregnację wewnątrz, wymianę zewnętrznego szalunku ścian i pokrycia dachu wiatraka wraz z malowaniem impregnacyjnym zewnętrznym, odtworzenie skrzydeł i schodów z zadaszeniem, wymianę skorodowanych elementów drewnianych budynku (słupy, rygle, nadbitki, zastrzały) oraz zagospodarowanie terenu wokół wiatraka wraz z elementami małej architektury, nasadzeniami, utwardzeniem nawierzchni, montażem monitoringu i oświetleniem,

b) wykonanie stanicy rowerowej: roboty związane z budową wiaty o pow. 34,40 m2 oraz zagospodarowanie terenu wokół wiaty wraz z elementami małej architektury, nasadzeniami, utwardzeniem nawierzchni i oświetleniem.

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” pn. „Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową”  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania, wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020