„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja inwestycyjna: „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowieniem rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych”, mająca na celu ochronę zasobów wodnych i kształtowanie krajobrazu wiejskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Przewidywany wynik operacji: Odnowienie trzech stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie dwóch rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych w celu ochrony i odnowy stosunków wodnych i krajobrazu wiejskiego, szczególnie w zakresie poprawiającym ich zdolności retencyjne i walory krajobrazowe.