W związku ze stanem epidemii w Polsce, trwają prace nad zmianami w przepisach ogólnokrajowych, mających pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przyjętych na chwilę obecną przepisach tzw. „tarczy antykryzysowej” nie wprowadzono rozwiązań umożliwiających przedsiębiorcom przesunięcie terminów bądź umorzenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wysokość opłat za zezwolenia, czy terminy wpłat pozostają bez zmian. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązuje jednolicie na terenie całego kraju i Urząd Gminy Pępowo nie może zmienić tych regulacji. Samorząd nie ma podstaw, aby przesunąć termin płatności, zwolnić przedsiębiorcę z opłaty lub ją zwrócić. Takie działanie wymagałoby zmiany ustawy przez Sejm.


Przypominamy, że do dnia 31 maja 2020 r. należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obowiązek ten wynika z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).


Brak wniesienia opłaty raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia
– art. 18 ust. 13 wyż. cyt. ustawy.


Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Pępowo:

PKO BP SA o/Gostyń:

60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty nazwy punktu sprzedaży oraz określenia raty, której wpłata dotyczy.


Z uwagi na dynamiczny proces zmian legislacyjnych prosimy o śledzenie bieżących zmian w powyższych przepisach.