Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu   na podstawie  art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 zm. poz. 567 i 568 ) ogłasza nabór wniosków o udzielenie  dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne  dla przedsiębiorcy, o których mowa  w art. 4 ust.1  lub 2 w ustawie  z dnia  6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców  będącego mikroprzedsiębiorcą, małym i średnim przedsiębiorcą.


Termin składania wniosków: 
od dnia 28 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.
 

 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.
 
Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć  do
Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu

w sposób:

  1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl,

  2. elektronicznie przesyłając na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP, podpisując profilem zaufanym,

  3. składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,

  4. przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd w Gostyniu ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń

 
O dofinansowanie może ubiegać się  mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 po 1 stycznia 2020 r. w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy  do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 

Umowy podpisywane będą po otrzymaniu przez PUP środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia - do wyczerpania przyznanych limitów finansowych.
Termin wypłaty środków finansowych zostanie  określony w umowie.
 
Przedsiębiorca na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

  1. co najmniej 30% –  w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

  2. co najmniej 50% –  w wysokości nieprzekraczającej  kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego   o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

  3. co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

  Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dofinansowania , w tym obowiązujące instrukcje, zasady, wnioski wraz z załącznikami, dostępne do pobrania https://gostyn.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia