Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. – To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie – wskazuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i wyjaśnia:

- Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w czasie od 9 marca do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. To dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie. Pomoc udzielana będzie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje o uruchomieniu wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych od 10 kwietnia 2020 r. Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak długo udzielana będzie pomoc?

Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną przydzielana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Co ważne, w każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

- Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. – podkreśla Natalia Hajnsz, Kierownik Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością PCPR w Gostyniu.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie  mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Kto jest realizatorem programu?

Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych samorządów powiatowych, które przystąpią do programu. Władza Powiatu Gostyńskiego wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które będzie przyjmować i rozpatrywać złożone wnioski oraz podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

Zachęcamy do składania wniosków przez system SOW, to dzisiaj najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Co ważne, nie trzeba mieć profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie – zaznacza kierownik Natalia Hajnsz.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

  • wypełnienie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
  • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu, Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, pod numerem telefonu : 65 572 75 28

Ważne terminy!

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia br. Można je składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br.

 Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .