flaga.jpg     wrpo.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie”

mająca na celu zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez powiązanie projektowanego odcinka drogi gminnej z drogą powiatową, zwiększenie dostępności komunikacyjnej istniejących obiektów użyteczności publicznej i agroturystyki a także zwiększenia bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego i pieszego poprzez wykonanie 3 przejść dla pieszych i 1 przejazdu dla rowerzystów

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie, zwiększenie dostępności komunikacyjnej istniejących obiektów użyteczności publicznej, wykonanie 3 przejść dla pieszych i 1 przejazdu dla rowerzystów

W dniu 05.06.2023 r. została zawarta umowa na dofinansowanie realizacji operacji pn.: „Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie”. Wysokość dofinansowania wynosi 631 099,00 zł. Ostateczna wysokość kosztów inwestycji będzie znana po wyborze wykonawcy.