Gmina Pępowo otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu w wysokości 17 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w roku 2023".

Celem przedsięwzięcia jest zbieranie, usunięcie i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo. Wskutek wymienionych działań zastaną zminimalizowane negatywne skutki zdrowotne mieszkańców, spowodowane kontaktem z włóknami azbestu. 

Przewidywana ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest wynosi 50 Mg.

https://www.wfosgw.poznan.pl/