W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie laptopa, proszone są o złożenie/przedłożenie następujących kserokopii dokumentów (o ile nie zostały wcześniej złożone) jednoznacznie poświadczających:

1) Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu np.: kopie odpisów aktów urodzenia, odpisów aktów zgonu itp. – do wglądu,

2) Zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność  w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w biegłym roku szkolnym.

Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru (załącznik nr 1), do pobrania na stronie  https://www.pepowo.pl/110-ogolne-o-gminie/940-granty-ppgr-uzupelnienie-wnioskow.html

3) Kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Pępowo(w tym celu należy złożyć dokumenty wystawione na rodziców/opiekunów prawnych np. kopię faktur za media, umowa najmu, poświadczenie zameldowania, zaświadczenie ze szkoły itp.) – do wglądu.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Pępowo w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Pępowo do instytucji weryfikującej.

Celem uzupełnienia ww. dokumentacji osoby, które złożyły oświadczenia do ww. programu grantowego proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek 6, do Biura nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki 7:15-16, od wtorku do piątku 07:15-15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku.


UWAGA! Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak w przypadku niedostarczenia danych Gmina nie będzie mogła pozytywnie zweryfikować Państwa wniosku.

Kontakt w sprawie pod nr telefonu: 65 5758987

Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

DO POBRANIA: