Na początku października 2021 roku ruszył nabór wniosków dla uczniów z miejscowości popegeerowskich  na pomoc w rozwoju cyfrowym i zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program jest realizowany  w ramach Rządowego Programu Polska Cyfrowa.

Rządowy program jest skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. Na podstawie paragrafu §3 ust 2 uprawnieni na terenie Gminy Pępowo są uczniowie z Gminy Pępowo.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy (laptop).

Wnioski o wsparcie z programu mogą składać:

  • rodzice/ opiekunowie uczniów niepełnoletnich. Wniosek należy złożyć w sekretariacie bądź pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Pępowo (w godzinach pracy Urzędu).
  • pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w sekretariacie bądź pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Pępowo (w godzinach pracy Urzędu)

Wnioski należy złożyć  do dnia 28 października 2021. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy.

 

Warunkiem przyjęcia i zakwalifikowania wniosku jest spełnianie łącznie warunków:

  1. Złożenie oświadczenia że, dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny -krewnym w linii prostej, (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), osoby która pracował/a w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkuje w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  2. Złożenie oświadczenia że, dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu.
  3. Dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w PPGR (dołączyć w razie posiadania dokumentu).
  4. Złożenie wniosku wraz załącznikami w terminie do 28.10.2021 w Urzędzie Gminy Pępowo.

Zakup laptopów odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu Gminy Pępowo do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Osoby składające oświadczenia biorą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych  w oświadczeniu.

Gmina Pępowo w celu weryfikacji kwalifikowalności Uczestnika, zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów.

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 65 5758987