1. Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,  zwanego  dalej  „Programem”  zostały  przeprowadzone  zgodnie  z  Uchwałą Nr  XXXV/263/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia  25 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowe w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w terminie od  6 września 2021 r. do 22 września 2021 r.
  1. Ogłoszenie konsultacji miało miejsce 2 września 2021 r.
  1. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach Programu zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo (www.pepowo.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo. Wersję papierową Programu otrzymało 7 organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie gminy, a także można było ją uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich.
  1. Uprawnione podmioty miały możliwość złożenia uwag i propozycji do Programu podczas pisemnych konsultacji tj. w wersji papierowej wypełniając formularz, który należało złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo pok. nr 10 lub odesłać na adres Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo. Decydowała data wpływu do urzędu tj. 22 września 2021 r.
  1. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
  1. Niniejszy protokół - po podpisaniu - zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo (www.pepowo.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo.

                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ Grzegorz Matuszak