Wójt Gminy Pępowo poddaje pod konsultacje projekt uchwały w spawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 

 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
 2. Konsultacje prowadzone są w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. po. 1057 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XXXV/263/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowe w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 3. Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa a wt. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Celem przewodnim konsultacji jest umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom społecznym, uczestnictwa w sprawach ważnych dla Gminy, a także stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz wymiany informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. Ogłoszone konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 5. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” wraz z formularzem konsultacyjnym zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Pępowo w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pępowo, jak również dostępne są w siedzibie urzędu – ul. Stanisławy Nadstawek 6, pok. Nr 13.
 6. Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy można zgłaszać w czasie trwania konsultacji wypełniając formularz, który należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo pok. nr 10 lub odesłać na adres Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo.
 7. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pępowo i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału konsultacjach.
 8. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 06.09.2021 r.
 9. Termin zakończenia konsultacji społecznych: 22.09.2021 r.

                                                                                                            Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                          /-/ Grzegorz Matuszak

Załączniki:

 • Projekt Uchwały i Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r.
 • Formularz konsultacji