w sprawie: zatwierdzenia listy podmiotu realizującego zadania z zakresu sportu oraz wysokości przyznanego dofinansowania na wsparcie realizacji tych zadań, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

            Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) w związku §5 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia warunków i tryb finasowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 267/2010, poz. 5174), zarządzam co następuje:

  • 1
  1. Zatwierdza się listę podmiotu, któremu udzielone zostało dofinansowanie działalności statutowej klubu sportowego w zakresie piłki nożnej. Na pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych związanych z awansem grupy seniorskiej do wyższej klasy rozgrywkowej tj. do Klasy Okręgowej.
  2. Wraz z wyżej wymienioną listą zatwierdza się wysokość określonych w niej środków finansowych przyznanych na wsparcie realizacji tych zadań.
  3. Lista podmiotu wraz z określonymi przyznanymi środkami finansowymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  • 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Pępowo.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                          /-/ Grzegorz Matuszak