W dniu 26 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Pępowo rozpatrzył wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo działający na terenie gminy Pępowo dotyczący dodatkowego dofinansowania działalności statutowej klubu.

            Zgodnie z §5 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia warunków i tryb finasowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo, w szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dofinansowania po upływie terminu (do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy) lub w trakcie roku budżetowego, wniosek o dofinansowanie:

L.p.

Nazwa podmiotu

Działalność sportowa w zakresie

Koszt całkowity (w zł)

Z kosztów całkowitych

Wnioskowana dotacja

(w zł)

Finansowe środki własne

(w zł)

Inne – prace własne + koszt sprzętu własnego

(w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Piłka nożna

20 547

15 000

4 000

1 547

Przy rozpatrzeniu wniosku o realizację przedsięwzięcia uwzględniono w szczególności terminowość rozliczeń z poprzednich zadań jak również prawidłowość rozliczenia w oparciu o zawarte umowy. W szczególności wzięto pod uwagę awans grupy seniorskiej do wyższej klasy rozgrywkowej tj. do Klasy Okręgowej i związane z nim wyższe koszty działalności Ludowego Klubu Sportowego „Dąbroczanka” Pępowo.

Uwzględniono oddziaływanie przedsięwzięcia na współzawodnictwo sportowe wśród mieszkańców gminy Pępowo, zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom gminy, zachęcanie i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Oceniając wykonanie przedsięwzięć wnioskującego podmiotu o dofinansowanie w okresie poprzednim w zakresie: rzetelność, terminowość i rozliczenia otrzymanych środków ofertę oceniono:

L.p.

Nazwa podmiotu

Rzetelność

Terminowość

Rozliczenie otrzymanych środków

1.

Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Działalność klubu prowadzona prawidłowo, rzetelnie

Sprawozdanie częściowe oraz końcowe z realizacji zadania złożone poprawnie oraz w wymaganym terminie zgodnie z umową

Dotacja wykorzystana i wydatkowana zgodnie z umową

Wójt Gminy Pępowo uwzględniając w szczególności awans grupy seniorskiej do wyższej klasy rozgrywkowej, oddziaływanie przedsięwzięcia, wysokość planowanych dochodów, kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu oraz ocenę wykonania przedsięwzięcia w okresie poprzednim przyznaje dofinansowanie działalności statutowej klubu sportowego w zakresie piłki nożnej. Na pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych związanych z awansem grupy seniorskiej do wyższej klasy rozgrywkowej tj. do Klasy Okręgowej. Co wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Pępowo przez członków klubu:

L.p.

Nazwa podmiotu

Działalność sportowa w zakresie

Wysokość dofinansowania

(w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Piłka nożna

15 000

Razem

15 000

                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                          /-/ Grzegorz Matuszak