INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW  SZKÓŁ MATURALNYCH
 
Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na najlepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich. Nagrodę otrzyma absolwent roku szkolnego 2020/2021 z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości.
Kserokopie świadectw za okazaniem oryginałów oraz wniosek i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, należy składać w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w terminie  do 31 lipca 2021 roku. 
                                                        Wójt Gminy Pępowo
                                                      /-/ Grzegorz Matuszak