Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Pępowo z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w roku 2021. Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pępowo w roku 2021 ogłoszonym zgodnie z § 5 pkt 1 i § 12 Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.), który obejmował następujące zadania:

L.p

Rodzaj zadania

1.

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych w tym wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju gminy i więzi lokalnych

2.

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną

3.

Zadania z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób starszych

4.

Pomoc i integracja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych

5.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych

Wpłynęło 7 ofert złożonych przez następujące podmioty:

  • Oferta Nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli na organizację zadania pod nazwą „Wspólnie działamy – razem wyjeżdżamy” z wnioskowaną kwota dofinansowania 2 500 zł,
  • Oferta Nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego w Poznaniu, Zarząd Oddziału Rejonowego w Gostyniu, Koło nr 4 w Pępowie na organizację zadania pod nazwą: "Życie jest piękne" z wnioskowaną kwotą dofinansowania 2 500 zł,
  • Oferta Nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie na zadanie pod nazwą: „Adaptacja kontenera na cegielni w Pępowie” z wnioskowaną kwota dofinansowania 3 000 zł,
  • Oferta Nr 4 złożona przez Stowarzyszenie Gębickie Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą w Gębicach na zadanie pod nazwą „Lekcja przyrody – Ryby słodkowodne - charakterystyka” z wnioskowaną kwota dofinansowania 2 950 zł,
  • Oferta Nr 5 złożona przez Stowarzyszenie „Chór Gminno – Parafialny Continuo w Pępowie” na zadanie pod nazwą: " Śpiewamy bo lubimy i naszą gminę chwalimy", z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3 000 zł,
  • Oferta Nr 6 złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Tiger Wielkopolska na zadanie pod nazwą: „Szkolenia kickboxingu i taekwondo w Pępowie”, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 3 500 zł,
  • Oferta Nr 7 złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie na zadanie pod nazwą: „Nic cenniejszego niż zdrowie”, z wnioskowaną kwotą dofinansowania 4 000 zł.

Łączna kwota na którą organizacje złożyły oferty wyniosła – 21 450 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadań wynikająca z ogłoszenia wynosiła - 35 000 zł

Po szczegółowej analizie ofert przyznano dofinansowanie w następującej wysokości:

Lp.

Oferent

Wnioskowana dotacja [w zł]

Przyznana dotacja

[w zł]

1.

Stowarzyszenie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli na zadanie pod nazwą: ,,Wspólnie działamy – razem wyjeżdżamy”

2 500

2 500

2.

Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów na zadanie pod nazwą: ,,Życie jest piękne”

2 500

2 500

3.

Stowarzyszenie Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie  na zadanie pod nazwą: „Adaptacja kontenera na cegielni w Pępowie”

3 000

3 000

4.

Stowarzyszenie Gębickie Towarzystwo Wędkarskie na zadanie pod nazwą: „Lekcja przyrody – Ryby słodkowodne - charakterystyka”

2 950

2 950

5.

Stowarzyszenie „Chór Gminno – Parafialny Continuo w Pępowie” na zadanie pod  nazwą: "Śpiewamy bo lubimy i naszą gminę chwalimy"

3 000

3 000

6.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Tiger Wielkopolska na zadanie pod nazwą: „Szkolenia kickboxingu i taekwondo w Pępowie”

3 500

3 500

7.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie na zadanie pod nazwą: „Nic cenniejszego niż zdrowie”

4 000

4 000

                                                                                                           Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                          /-/ Grzegorz Matuszak