Wójt Gminy Pępowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2021 roku. Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Pępowo z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

http://bip.pepowo.pl/dokument/4579