Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 31 maja br. Wójt Gminy Pępowo przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie gminy Pępowo za rok 2020.

 Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Pępowo w roku 2020, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy Pępowo, a ponadto realizację budżetu oraz funduszu sołeckiego w roku 2020. Dokument został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy Pępowo oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.

Debata nad dokumentem poprzedzająca głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Pępowo wotum zaufania odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. w GOKSiAL, podczas XXVII sesji Rady Gminy Pępowo, której rozpoczęcie zaplanowano na godz. 12:00. Mając na uwadze fakt, że zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy, serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji.

Zgodnie z ust. 7 i 8 z wyżej przytoczonego wyżej przepisu, osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie, winny złożyć do przewodniczącego Rady Gminy Pępowo pisemne zgłoszenie, zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Zgłoszenia mieszkańców gminy Pępowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Pępowo przy ul. Stanisławy Nadstawek 6 w godzinach pracy urzędu.

Treść raportu oraz przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie – w załącznikach