Przypominamy, że do dnia 30 września 2020 r. należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obowiązek ten wynika z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.). Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wysokość opłat za zezwolenia, czy terminy wpłat pozostają bez zmian.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązuje jednolicie na terenie całego kraju i Urząd Gminy Pępowo
                                .
nie może zmienić tych regulacji. Samorząd nie ma podstaw aby przesunąć termin płatności, zwolnić przedsiębiorcę z opłaty lub ją zwrócić. Takie działanie wymagałoby zmiany ustawy przez Sejm.
Brak wniesienia opłaty raty spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia – art. 18 ust. 13 wyż. cyt. ustawy.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Pępowo:
PKO BP SA o/Gostyń:
60 1020 3121 0000 6102 0004 7688
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty nazwy punktu sprzedaży oraz określenia rat, której wpłata dotyczy.
Z uwagi na dynamiczny proces zmian legislacyjnych prosimy o śledzenie bieżących zmian w powyższych przepisach.