Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs dla absolwentów Gminy Pępowo na najlepsze świadectwo dojrzałości w kategorii dziennych szkół średnich.

Nagrodę otrzyma absolwent roku szkolnego 2019/2020 z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości. Kserokopie świadectw za okazaniem oryginałów oraz wniosek i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, należy składać w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w terminie do 31 lipca 2020 roku.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, co spowodowało opóźnienie terminów egzaminów maturalnych, pozostałe wymagane dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie po ich otrzymaniu, ale nie później niż do 21.08.2020 r.

                                                                                                  Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                /-/ Grzegorz Matuszak