Wójt Gminy Pępowo – Główny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020. Szczegóły o naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty prosimy składać do 8 lipca 2020 roku, osobiście w sekretariacie Urzędu (pok. nr 10) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pępowie,  ul. ST. Nadstawek 6, 63-80 Pępowo z dopiskiem na kopercie: „Powszechny spis rolny 2020 – oferta na rachmistrza terenowego”. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728). Dodatkowych informacji udziela p. Małgorzata Waleńska – kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, tel.: 65 575 89 82