Niezłożenie informacji w terminie będzie skutkowało wykreśleniem z programu !!!

Co to jest pomoc de minimis?

 

Przykłady uzyskanej przez rolnika pomocy de minimis:

- ulga z tytułu gruntów nabytych,

- umorzenie podatku rolnego,

- odroczenie, rozłożenie na raty podatku rolnego,

- dopłata z tytułu zużytego materiału siewnego,

- pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w formie pomocy de minimis,

- inna.

 

Istniej możliwość sprawdzenia uzyskanej pomocy publicznej przez każdego rolnika na stronie:

https://srpp.minrol.gov.pl

w zakładce : Wyszukiwanie udzielonej pomocy publicznej online.