Wójt Gminy Pępowo informuje, że nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła rozpocznie się od 4 maja 2020 r. Przesunięcie terminu naboru związane jest z epidemią koronawirusa. Za utrudnienia przepraszamy.

Realizując zadania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców oraz kotłowni węglowych Rada Gminy Pępowo uchwaliła w lutym 2020 r. zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pępowo na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo.

            Dotacji udziela się na wymianę systemów ogrzewania w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo, polegającą na likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym (węgiel kamienny, drewno itp.) i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania takie jak:

1) kocioł gazowy,

2) kocioł olejowy,

3) kocioł elektryczny,

4) kocioł opalany paliwem stałym (ekogroszek, pelet).

Aby ubiegać się o uzyskanie dotacji należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Pępowo wraz z następującymi załącznikami:

  1. a) dokumentem określającym tytuł prawny do nieruchomości:

- w przypadku gdy nieruchomość stanowi przedmiot współwłasności, wniosek powinni złożyć wszyscy współwłaściciele lub jeden z nich – za zgodą pozostałych współwłaścicieli, wyrażoną w formie pisemnej i załączoną do wniosku,

- jeżeli wnioskodawca nie będzie właścicielem nieruchomości, zobowiązany jest on dołączyć do wniosku pisemną zgodę właścicieli nieruchomości na realizację inwestycji,

- w przypadku gdy wnioskodawcą będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do dołączenia do wniosku: uchwały powołującej zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową, zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały, zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli , poświadczone przez zarządcę.

  1. b) w przypadku gdy udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis należy dołączyć dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018, poz. 362 z późn. zm.

Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej z Gminą Pępowo i jest udzielana jednorazowo w wysokości 50 % kosztów zakupu i montażu urządzenia, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł.

UWAGA:

  1. Wnioski należy składać przed zakupem i instalacją źródła ciepła.
  2. Termin składania wniosków upływa 31 lipca każdego roku.
  3. Inwestycję należy wykonać w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku.

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła oraz wniosek można pobrać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (pok. nr 20, tel. (65) 573 63 11) tut. Urzędu lub bezpośrednio ze strony internetowej gminy: wniosek z załącznikami