Wójt Gminy Pępowo ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej działki ew. nr 55/2 obręb Gębice (ark. mapy 2) o pow. 1.2847 ha (RIIIa pow. 1.1341 ha, RIIIb pow. 0.1506 ha), zapisanej w KW PO1Y/00023559/2 na okres do 3 lat.

Grunt będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest do użytkowania rolniczego, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Gmina Pępowo zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy dzierżawy w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z realizacją ustawowych zadań gminy, sprzedaż ze względu na potrzeby finansowe budżetu gminy. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia, przy czym za pozostawione przez dzierżawcę uprawy w toku przysługuje odszkodowanie za poniesione nakłady.

 Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za całość gruntu wynosi: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Czynsz płatny z góry do dnia 30 listopada każdego roku. Czynsz będzie podlegał waloryzacji raz do roku ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku o średnioroczny procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłoszony w formie komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja nie wymaga wypowiedzenia stawki czynszu i następuje na podstawie zawiadomienia. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2021. W przypadku, gdy koszt przeprowadzenia waloryzacji przewyższa przychód z niej uzyskany (różnica pomiędzy rocznym czynszem waloryzowanym a czynszem dotychczasowym nie przekracza kosztów doręczenia korespondencji listem za potwierdzeniem odbioru) waloryzacji nie przeprowadza się.

Dzierżawca obowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążający grunt zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku rolnego.

 Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

 I przetarg został przeprowadzony w dniu 18.02.2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 WARUNKI PRZETARGU:

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w pieniądzu) w kwocie 300,00 (trzysta złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy Pępowo PKO BP O/Gostyń nr konta: 15 1020 3121 0000 6502 0004 8108 w terminie do dnia 23.04.2020 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Pępowo. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana podlega zwrotowi niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczona na poczet pierwszej wpłaty czynszu.
  2. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w Gębicach” w sekretariacie Urzędu Gminy Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 do dnia 29.04.2020 r. do godziny 9:30.
  3. Pisemne oferty muszą zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń;

- oferowaną cenę (wyższa niż wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku .

Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się w dniu 29.04.2020 r. o godz. 10:00.

 Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

- nie odpowiadają warunkom przetargu;

- zostały złożone po wyznaczonym terminie;

- nie zawierają danych wymienionych w pkt 3 niniejszego ogłoszenia lub są niekompletne;

- do ofert nie dołączono dowodu wpłaty wadium;

- są nieczytelne, budzą wątpliwości, co do ich treści.

Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według kryterium – oferowana roczna stawka czynszu dzierżawnego -100%.

O wyniku rozpatrzenia ofert zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci.

O terminie zawarcia umowy dzierżawy oferent, którego oferta została wybrana powiadomiony zostanie pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

Wójtowi Gminy Pępowo przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pępowo (pok. nr 19) lub telefonicznie pod numerem 65 5758990.

Wójt Gminy Pępowo

/-/Grzegorz Matuszak