Sołectwo Krzekotowice otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa w kwocie 30 000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy stawach w centrum wsi. W ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dofinansowanych zostanie 125 z 283 złożonych projektów.

               Projekt grupy odnowy wsi z Krzekotowic pn. „Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic” zyskał uznanie Kapituły Konkursowej i znalazł się na 68 miejscu listy rankingowej z ilością 61 pkt. W ramach inwestycji planowane są następujące zadania:

- budowa wiaty i paleniska z  grillem

- wykonanie utwardzeń w obrębie wiaty oraz planowanej ścieżki historycznej

- wykonanie i montaż ławek oraz stołu pod wiatą

- wykonanie i montaż ławek dookoła stawów, w tym tzw. ławki zakochanych

- wytyczenie ścieżki historycznej pn: ”Miłosne zachwyty Mickiewicza wśród żabich śpiewów” – 5 przystanków

- założenie skalniaka z kamieniem pamiątkowym.

Poza zagospodarowaniem na cele rekreacyjne mieszkańcy chcą stworzyć miejsce, które zachwyci swoją niepowtarzalnością i smakiem historycznych wydarzeń wszystkich odwiedzających wieś. W październiku 1831 r. w Krzekotowicach  gościł Adam Mickiewicz. Podania historyczne głoszą, że wizyta Adama Mickiewicza w Wielkopolsce była inspiracją przy tworzeniu epopei narodowej „Pan Tadeusz.” Aranżacja skalniaka oraz wytyczenie ścieżki historycznej pn. „Miłosne zachwyty Mickiewicza wśród żabich śpiewów” z tablicami informacyjnymi i zwieńczonej ławką zakochanych z pewnością uczyni z Krzekotowic ciekawostkę turystyczną. Wszystkie wymienione prace, z wyłączeniem budowy wiaty i wykonaniem grilla mieszkańcy wykonają nieodpłatnie w ramach wolontariatu.

Szacowany koszt projektu to 43 000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z dotacji oraz funduszu sołeckiego.

Niestety dofinansowania nie przyznano sołectwu Skoraszewice, które znalazło się na 155 miejscu listy rankingowej i uzyskało 49 pkt. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach „Leśna opera” zakładał utworzenie miejsca rekreacyjno – edukacyjnego. W ramach zadania planowano wybudować wiatę z paleniskiem oraz wytyczyć alejki spacerowe. Przy alejkach planowano umieścić tablice z wierszami lokalnego poety Pana Gabriela Roszaka pochodzące z książki pt. „W leśnej operze. Wiersze dla dzieci”. Przy każdej z tablic miała stanąć podobizna postaci opisywanej w wierszyku. Całość planowano uzupełnić nasadzeniami traw, krzewów i drzew nadających klimat leśnej polany. Wartość projektu szacowano na blisko 60 000,00 zł, z czego wszystkie prace i roboty budowlane  wykonaliby nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa.

  • Krzekotowice_stawy
  • Krzekotowice_stawy_2