Wójt Gminy Pępowo zaprasza do złożenia oferty na organizację miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kompleksową obsługę ratowniczą w miejscu wykorzystywanym do kąpieli „Cegielnia” w Pępowie. 
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) postępowanie prowadzone będzie w ramach zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1 Organizacji miejsca wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Pępowo, przy ul. Cegielnia 
Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się, działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wyznaczonym przez Zamawiającego obszarze wodnym - miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 
1.2 Obowiązki wykonawcy:
- sprawdzenie miejsca przeznaczonego na miejsce wykorzystywane do kąpieli pod względem bezpieczeństwa m.in.: specjalistyczne nurkowanie i sprawdzenie dna oraz opracowanie protokołu z przeprowadzanych badań,
- oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek;
- wyposażenie ratowników w odpowiednie ubrania i gwizdki,
- zapewnienie na własny koszt noclegu oraz wyżywienia dla ratowników 
- wyraźnie wyznaczenie i oznaczenie granic miejsca wykorzystywanego do kąpieli, w ramach których oznacza się strefy dla umiejących pływać oraz dla osób nie umiejących pływać,
- zabezpieczenie odpowiednich środków łączności umożliwiających utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywanie kosztów ich utrzymania,
- po sezonie letnim 2019 r. zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i dokonanie jego konserwacji oraz likwidacja granic miejsca wykorzystywanego do kąpieli i stref dla umiejących i nieumiejących pływać ,
- przeprowadzenie na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania sprzętu w stanie niepogorszonym, wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź niewłaściwego zabezpieczenia.
- zapewnienie 2 ratowników posiadających wymagane prawem uprawnienia,
- codzienne sprawdzenie dna i utrzymywanie w czystości wody i pasa nabrzeża kąpieliska w zakresie zanieczyszczeń mechanicznych
- wywieszanie na maszcie flagi informacyjno-ostrzegawczej
- wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody i powietrza
- bieżące prowadzenie dokumentacji, udzielanie pierwszej pomocy
- przestrzeganie regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli

2. Termin realizacji zamówienia
rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 
zakończenie: nie później niż do 05.09.2019 r.
Praca ratowników będzie się odbywała w od dnia 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. włącznie, we wszystkie dni tygodnia od godziny 10:00 do godziny 18:00 – 2 ratowników pracujących łącznie.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności tj. posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim zdolnym do wykonania usługi,
- posiadać polisę OC w okresie wykonywania umowy w zakresie związanym z funkcjonowaniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli na kwotę co najmniej 500 000,00 zł

4. Warunki płatności
- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po upływie terminu realizacji zamówienia. Faktura powinny być wystawione na Gminę Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo NIP 696-184-04-54.
- Wynagrodzenie będzie wypłacane Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury

5. Miejsce, termin i forma składania ofert
Proszę o złożenie jednej oferty (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 15.00. 
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6. Informacje dodatkowe
6.1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wykonawcy.
6.2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6.2.Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone.
6.3.Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych. 
6.4.Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku przekroczenia posiadanych środków na realizację zamówienia, lub wydania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody dot. uchwały utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, złożona oferta nie będzie stanowić roszczenia o udzielenie zamówienia.
6.5. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
6.6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jacek Śląski, tel. 65 573 63 11, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Z poważaniem

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Klauzula informacyjna RODO.pdf)Klauzula informacyjna RODO.pdf