Szanowni Państwo,

zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

osoby, z którymi zostały podpisane Umowy darowizny i został przekazany sprzęt komputerowy, zobowiązane są do składania przez 2 lata w okresach co 6 miesięcy (od daty podpisania umowy).

Oświadczenia zgodnie z poniżej załączonym wzorem należy składać do 31 października 2023r.:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Pępowie, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, pokój nr 13,
  2. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na platformę e-puap, opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisanego profilem zaufanym,
  3. w formie wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego dokumentu w sekretariacie, w Szkole Podstawowej, do której uczęszcza dziecko lub nadać listownie na adres Urzędu Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Jednocześnie przypominamy, że przekazany sprzęt stał się własnością wnioskodawcy, który jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub w Oświadczeniu ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Gmina Pępowo ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Pępowo.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest informowanie Gminy Pępowo o zmianie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail i adresu zamieszkania) w trakcie okresu monitorowania utrzymania efektów projektu.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu nie może zbyć sprzętu komputerowego, oddać w użyczenie lub przekazać do użytku osobom trzecim.