UCHWAŁA NR L/370/2023 RADY GMINY PĘPOWO
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo