Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Pępowoz dnia 17.03.2023

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez Gminę Pępowo w roku 2023 W Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pępowo w roku 2023 ogłoszonym zgodnie z § 5 pkt 1 i § 12 Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.), który obejmował następujące zadania:

1.Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych w tym wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju gminy i więzi lokalnych.

2.Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

3.Zadania z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

4.Pomoc i integracja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

5.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Wpłynęło 6 ofert złożonych przez następujące podmioty:

-Oferta Nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli na organizację zadania pod nazwą: ,,Wspólnie działamy – razem wyjeżdżamy” z wnioskowaną kwotą 3000 zł.-

-Oferta Nr 2 złożona przez Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie na zadanie   pod nazwą: „Łowić ryby każdy może--piknik wędkarski Cegielnia” z wnioskowaną kwotą 4000 zł.

- Oferta Nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego w Poznaniu, Zarząd Oddziału Rejonowego w Gostyniu, Koło nr 4 w Pępowie na organizację zadania pod nazwą: "Życie jest piękne”, z wnioskowaną kwotą 4000 zł

.-Oferta Nr 4 złożona przez Klub Sportowy TIGER WIELKOPOLSKA na zadanie pod nazwą: „Szkolenia kickboxingu i taekwondo”, z wnioskowaną kwotą 4000 zł.

-Oferta Nr 5 złożona przez Gębickie Towarzystwo Wędkarskie na zadanie pod nazwą „Lekcja przyrody-ryby słodkowodne oraz ich charakterystyka” z” z wnioskowaną kwotą 2950 zł.

-Oferta Nr 6 złożona przez Stowarzyszenie Chór Gminno-Parafialny „Continuo” na zadanie pod nazwą: ”Śpiewamy i gminę rozsławiamy” z wnioskowaną kwotą 5500 zł.

Łączna kwota na którą organizacje złożyły oferty wyniosła – 23 450 zł

Kwota przeznaczona na realizację zadań wynikająca z ogłoszenia wynosiła - 31 000 zł

Kwota przyznanego dofinansowania 23 450 zł

Po szczegółowej analizie ofert przyznano dofinansowanie w następującej wysokości:

Lp.

Oferent

Wnioskowana dotacja [w zł]

Przyznana dotacja

[w zł]

1.

Oferta Nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli na zadanie pod nazwą: ,,Wspólnie działamy – razem wyjeżdżamy”

3 000

3 000

2.

Oferta Nr 2 złożona przez Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie na zadanie pod nazwą:   „Łowić ryby każdy może--piknik wędkarski Cegielnia”

4 000

4 000

3.

Oferta Nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego w Poznaniu, Zarząd Oddziału Rejonowego w Gostyniu, Koło nr 4 w Pępowie na zadanie pod nazwą: "Życie jest piękne”

4 000

4 000

4.

Oferta Nr 4 złożona przez Klub Sportowy TIGER WIELKOPOLSKA na zadanie pod nazwą: „Szkolenia kickboxingu i taekwondo”,

4 000

4 000

5.

Oferta Nr 5 złożona Gębickie Towarzystwo Wędkarskie na zadanie pod nazwą „Lekcja przyrody-ryby słodkowodne oraz ich charakterystyka”

2 950

2 950

6.

Oferta Nr 6 złożona Stowarzyszenie Chór Gminno-Parafialny „Continuo” na zadanie pod nazwą: ”Śpiewamy i gminę rozsławiamy”

5 500

5 500

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Grzegorz Matuszak