Wójt Gminy Pępowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2023 roku.Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Pępowo z dnia 15.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy Pępowo w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rok 2023.

http://bip.pepowo.pl/dokument/5151