Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie realizuje zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.  Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane paliwami gazowymi zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto nie przekracza kwoty 2 100,00 zł  dla gospodarstwa jednoosobowego lub kwoty 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony do 31 lipca 2023 r. uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r. Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony  w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT. Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.;
  • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę;
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu np. nakaz płatniczy podatku rolnego.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można złożyć osobiście w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku należy złożyć do 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.