Uprzejmie przypominamy o możliwości złożenia wniosku o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 stycznia 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo (pok. nr 10 sekretariat) lub drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP:  

- ze strony internetowej GMINY PĘPOWO (www.pepowo.pl) należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie w formacie pdf wysłać go jako załącznik do pisma ogólnego (zarówno załącznik jak i pismo ogólne należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

WAŻNE!!!

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, której wypłacono dodatek węglowy,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Pępowo,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie 1950,00 zł za 1 tonę i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku oraz łącznie 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 • asortyment (węgiel orzech lub groszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 3 tony na gospodarstwo domowe).
 • Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
 • Wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:
- przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
- przesłać na adres:
   Urząd Gminy Pępowo
   ul. Stanisławy Nadstawek 6
   63-830 Pępowo
- osobiście w Urzędzie Gminy Pępowo przy ul. Stanisławy Nadstawek 6
- wniosku nie można złożyć telefonicznie!

Po złożeniu wniosku i pozytywnej jego weryfikacji, pracownik Urzędu telefonicznie, bądź sms-owo poinformuje o możliwości wpłaty środków – termin dokonania wpłaty przez wnioskodawcę 2 dni (licząc od następnego dnia od otrzymania informacji z Urzędu), w przypadku niedokonania wpłaty we wskazanym terminie wniosek ten pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia.

Ponadto w przypadku braku możliwości zebrania pełnego tonażu tj. 25 ton, wnioski te pozostaną również bez rozpatrzenia, a wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.

Węgiel kamienny jest do odbioru w następujących punktach sprzedaży:

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pępowie

 1. Dworcowa 1, 63-830 Pępowo 

 

Mir-Zen Jacek Stachowiak

Krzekotowice 44, 63-830 Pępowo

 

"Solo" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Skład Opału Leszek Nieradka

 1. Kobylińska4, 63-830 Pępowo

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 655 736 308