Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 stycznia 2023rwnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego można pobierać i składać w siedzibie Urzędu Gminy Pępowo (pok. nr 10 sekretariat) lub drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP  - ze strony internetowej GMINY PĘPOWO (www.pepowo.pl) należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie w formacie pdf wysłać go jako załącznik do pisma ogólnego (zarówno załącznik jak i pismo ogólne należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany)

 WAŻNE!!!

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

  • Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, której wypłacono dodatek węglowy,

  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Pępowo,

  • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i łącznie 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

  • imię i nazwisko,

  • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,

  • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,

  • asortyment (węgiel orzech lub groszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 3 tony na gospodarstwo domowe).

  • Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).

  • Wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:
- przesłać przez 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
- przesłać na adres:
Urząd Gminy Pępowo
ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo
- osobiście w Urzędzie Gminy Pępowo przy ul. Stanisławy Nadstawek 6
-
wniosku nie można złożyć telefonicznie!

Wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wnioski można
złożyć do 31 stycznia 2023r.

Prosimy składać wypełnione wnioski, ponieważ przy dużej liczbie osób składających wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego, będą ograniczone możliwości wypełniania wniosku na miejscu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 655 736 308