W dniu 21.10.2022r. Gmina Pępowo zakończyła podpisywanie umów oraz wydawanie sprzętu elektronicznego

z beneficjentami w związku z uczestnictwem w konkursie „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”.

W ramach projektu zakupiono 141 laptopów na łączną kwotę 338 188,50 zł.

Zakup sprzętu w całości został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPG.