Konsultacje projektu „ Programu współpracy Gminy Pępowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zwanego dalej „Programem” zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/263/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowe w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w terminie od 6 września 2022 r. do 22 września 2022 r.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (protokół.docx)protokół.docx
Pobierz plik (protokół.pdf)protokół.pdf