Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie w terminie od 17 sierpnia 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków węglowych przez Gminę Pępowo od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Pępowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie, a także na profilu Gminy Pępowo na Facebooku.

Wójt Gminy Pępowo
/-/ Grzegorz Matuszak