Przypominamy wszystkim Podatnikom o zbliżających się terminach płatności:


- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – termin płatności III raty do 15 września 2022r.

- podatku od środków transportowych – termin płatności II raty do 15 września 2022r.

Wszystkie zobowiązania można uregulować:

  • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Pępowo, biuro nr 16 (podatki)

  • na rachunek bankowy Gminy Pępowo PKO BP SA O/GOSTYŃ: 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688

Informujemy również o możliwości korzystania z platformy komunikacyjnej E-URZĄD, za pośrednictwem której można m. in. sprawdzić stan konta podatkowego oraz dokonać płatności elektronicznie. Wejdź i zobacz https://eurzad.pepowo.pl/

Uwaga:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł.