W dniu 2 września 2022 roku Wójt Gminy Pępowo rozpatrzył wniosek złożony przez Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, działający na terenie gminy Pępowo, dotyczący dodatkowego dofinansowania działalności statutowej klubu.

            Zgodnie z §5 pkt 2. Uchwały Nr XXXVII/274/2010 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2010 roku w sprawie: określenia warunków i tryb finasowania rozwoju sportu przez Gminę Pępowo, w szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dofinansowania po upływie terminu ( do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy) lub w trakcie roku budżetowego, wniosek o dofinansowanie:

Nazwa Podmioru

L.p.

Nazwa podmiotu

Działalność sportowa w zakresie

Koszt całkowity (w zł)

Z kosztów całkowitych

Wnioskowana dotacja

(w zł)

Finansowe środki własne

(w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Piłka nożna

21 000

15 000

6 000

Przy rozpatrzeniu wniosku o realizację przedsięwzięcia uwzględniono w szczególności terminowość rozliczeń z poprzednich zadań jak również prawidłowość rozliczenia w oparciu o zawarte umowy. Wzięto też pod uwagę zwiększone koszty transportu grup młodzieżowych i seniorów na mecze i turnieje w sezonie 2022/2023. Uwzględniono oddziaływanie przedsięwzięcia na współzawodnictwo sportowe wśród mieszkańców gminy Pępowo, zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom gminy, zachęcanie i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Oceniając wykonanie przedsięwzięć wnioskujących podmiot o dofinansowanie w okresie poprzednim w zakresie: rzetelność, terminowość i rozliczenia otrzymanych środków oferty oceniono:

 

Nazwa podmiotu                                                                                                               Rzetelność                                           Terminowość                                                                 Rozlicznie otrzymanych środków

Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo       Działalność klubu prowadzona            Sprawozdanie częśćiowe oraz                                       Dotacja wykorzystana i wydatkowana zgodnie z umową.

                                                                                                                                          prawidłowo i rzetelnie                         końcowe z realizacji zadania złożone

                                                                                                                                                                                                      poprawnie oraz w wymaganym terminie

                                                                                                                                                                                                      zgodnie z umową.

 

Wójt Gminy Pępowo uwzględniając zwiększone koszty transportu grup młodzieżowych i seniorów na mecze i turnieje w sezonie 2022/2023, obozy, oddziaływanie przedsięwzięcia, wysokość planowanych dochodów, kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu oraz ocenę wykonania przedsięwzięcia w okresie poprzednim , przyznaje dofinansowanie działalności statutowej klubu sportowego w zakresie piłki nożnej.

 

L.p.

Nazwa podmiotu

Działalność sportowa w zakresie

Wysokość dofinansowania

(w zł)

1.

Ludowy
Klub Sportowy” Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Piłka nożna

15 000

Razem

15 000

                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                                                                                                                                                                           /-/ Grzegorz Matuszak