Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. wnioski o dodatek węglowy można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie pok. nr 1 i 2     lub drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP  - ze strony internetowej Ośrodka Pomocy (www. gops-pepowo.gopsinfo.pl) należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie w formacie pdf wysłać go jako załącznik do pisma ogólnego (zarówno załącznik jak i pismo ogólne należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).

WAŻNE!!!

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5561831,Jak-zlozyc-wniosek-o-dodatek-weglowy-przez-ePUAP-Instrukcja.html

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (zawierającymi                co najmniej 85% węgla kamiennego), zgłoszone w Urzędzie Gminy Pępowo do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych. Wniosek o wypłatę w/w dodatku    składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy składać wypełnione wnioski, ponieważ przy dużej liczbie osób uprawnionych do dodatku węglowego, będą ograniczone możliwości wypełniania wniosku na miejscu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 65 575 89 99 oraz 65 575 89 89